31/03/2023

КЦМ поиска нормативни промени за превенция на риска

Национална кръгла маса на тема: „Състояние, тенденции и предизвикателства пред условията на труд и организацията на работното време в металургичната индустрия” се състоя в Пловдив. Форумът бе организиран от  КЦМ 2000 АД – Пловдив със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия и БСК.

Целта на организаторите е да се потърсят възможности и решения за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на металургичната индустрия, чрез привеждане на организацията на труда (режимите на труд и почивка) в съответствие с актуалните измерения  на условията на труд.

В кръглата маса взеха участие ръководители и експерти от МТСП, МЗ, Балканския институт по труда и социалната политика, Обществения клуб по безопасност и здраве – Пловдив; ръководители и експерти от БСК, БАМИ, БМГК, БКХП, от водещите фирми в сектор „Металургия”, както и представители на синдикалните организации на браншово равнище и  от металургичните предприятия.

Участниците дискутираха необходимостта от предоставяне на по-голяма гъвкавост и свобода на Работодателя в подбора на подходите и практиките за управление на рисковете за БЗР. Съвременният мениджмънт на фирмите от сектора е ориентиран към иновативно и инвестиционно развитие и не приема тезата/презумпцията, че цели производствени процеси, дейности и видове работи, поради своя специфичен характер, непременно създават и поддържат условия за наличие на риск за здравето и живота на работещите. Нормативно определените към момента допълнителни мерки за превенция (Наредби за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск)  се основават на крайни и обобщено формулирани аргументи, което ги прави тромави за прилагане в практиката и затрудняващи съвременния процес на превантивност  на риска в работната среда  и на активното участие на работещите в този процес.

Изразено бе съгласие за прилагането на допълнителни  мерки по БЗР за работещите в конкретни работни зони  и места,  където има трайно установени рискови фактори при работа и системна изява на неблагоприятни ефекти върху здравето и живота на заетите групи, работещи в зони, установими със съвременните методи и подходи на добрата трудово медицинска практика.

В рамките на форума участниците приеха „Резолюция за насърчаване предприемането на актуални промени в нормативната уредба, свързана с прилагането на допълнителни мерки за превенция на здравните рискове”. В нея се настоява правителството, работодателските организации и национално представителните синдикални организации да се включат в работата по актуализирането на нормативната уредба, свързана с определянето на допълнителни мерки за превенция на риска за БЗР. Участниците в Националната кръгла маса се обединиха около идеята въпросите, касаещи критериите и основанията за такива мерки, да бъдат решавани диалогично, в рамките на тристранното социално сътрудничество и в хармония с подходите за превенция на професионалния риск.

Взето бе решение под ръководството на БСК да се създаде работна група на експертно равнище за изготвяне на предложение до Националния съвет за тристранно сътрудничество, за иницииране на промени на нормативната уредба, регулираща определянето и прилагането на допълнителни мерки за превенция на риска.

(Visited 110 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *